Mevlana Değişim Programı Öğrenci Başvuru İlanı
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI  2016-2017 DÖNEMİ BAŞVURULARI
 
Mevlana Değişim Programı , Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yürütülen, Türk üniversiteleri ile yabancı yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini mümkün kılan bir programdır.
 
Mevlana Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Yükseköğretim için 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan yönetmelik ve yükseköğretim kurumunun Mevlana değişimi yapmak üzere var olan kurumlararası anlaşmaları  çerçevesinde gerçekleştirilir. Öğrencilere; yükseköğretimin ilk yılındaki öğrenciler hariç, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Program Ülkeleri üniversitelerinde en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim imkanı sağlar ancak yalnızca 1 dönem ( 4 ay) hibelendirilir.
 
Programdan faydalanmak üzere başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler sadece kendi bölümlerinin anlaşmalı olduğu yükseköğretim kurumları için başvuruda bulunabilirler.
 
Başvuru Kriterleri:
 

Ege Üniversitesi öğrencisi olmak (lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olabilir),

Üniversitedeki ilk yılını tamamlamış olmak (birinci sınıf öğrencileri başvuru yaparak ikinci sınıfta programdan faydalanabilirler),

Ağırlıklı not ortalamasının 2,5/4,00 olması (lisans öğrencileri)

Ağırlıklı not ortalamasının 3/4,00 olması (lisansüstü öğrencileri), Öğrenciler; Mevlana Değişim Programından en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.

Öğrenciler yükseköğretimdeki farklı düzeyleri kapsayan bütün eğitim hayatları boyunca Mevlana burslu öğrencisi olarak yalnız bir kez faydalanabilirler. Aynı öğrenci farklı yükseköğretim düzeylerinde ikinci kez programdan ancak burssuz olarak faydalanabilir.

Öğrenciler sadece, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler.

Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Yüksek lisans ve doktora kademesinde ilk yarıyıl başvuran ve henüz seçim yapılan üniversitede transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

 
Önemli Not: Mevlana Değişim Programı' ndan faydalanmak için başvuru yapan öğrenciler, Mevlana öğrencisi olarak seçildikleri takdirde aday olduklarını ve Ege Üniversitesi'ne verilen hibe miktarının YÖK tarafından ilan edilmesinden sonra seçim sonuçlarının kesinlik kazanacağını kabul eder.
 
Verilecek Mevlana Değişim Programı Bursu ne kadar olacaktır?
 
Giden Öğrenciler için:
 

Öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder,

Kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü  oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler,  

Gidecekleri  yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler.

 

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ilan edilen Mevlana Değişim Programı ile yurt dışına gidecek olan öğrencilere ödenecek olan burs miktarları
 
Ülke ülke burs miktarlarını görmek için tıklayınız.
 
Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı Öğrencisi olarak Türkiye’ye gelecek öğrencilere aylık 750 TL burs verilecektir.
 

Giden ve gelen öğrencilere yol parası için bir hibe verilmeyecektir.

Öğrencilere, burs miktarının %80 i değişim süresinde ödenir.

Öğrencilerin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır.

Değişim için yükseköğretim kurumuna ayrılan kaynağın yetersiz kalması durumunda, Programın diğer şartlarına uyulması kaydıyla öğrencinin kendi imkânı ya da özel burslar yoluyla değişiminin geçekleştirilmesine imkân sağlanabilir. 

 
Başvuru İşlemleri
 
Mevlana Değişim Programı başvuruları yılda 1 kez açılmaktadır. 2016-2017eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemleri başvuruları alındığı için, ikinci dönem için başvuru imkânı bulunmamaktadır. 2016-2017 Akademik yılı için Mevlana Programına başvuru tarihleri :
 
23 Şubat- 01 Mart 2016
 
Mevlana Değişim Programına başvurmak için en geç 01 Mart 2016 tarihine kadar Aday Öğrenci Başvuru Formunuzu bilgisayar ortamında doldurup belgenin iki adet çıktısını güncel transkriptinizle beraber bölüm koordinatörünüze teslim ediniz.
 
Koordinatör bilgilerinize ulaşmak için tıklayınız.
Anlaşmalı olduğumuz üniversite ve bölümleri görmek için tıklayınız.
 
Öğrenci Değerlendirme ve Seçme İşlemleri
Başvuruların değerlendirilmesi ve öğrenci seçimi:
 
Yükseköğretim kurumu, YÖK Yürütme Kurulu tarafından kendisine tahsis edilen kaynak miktarını dikkate alarak, gerçekleştirmiş olduğu ikili protokoller kapsamında yurtdışına gidecek veya yurtdışından gelecek öğrenci sayısını ve dağılımını belirler. Yükseköğretim kurumları, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamadan, Mevlana Değişim Programına katılmak üzere öğrenci seçemezler.
Değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak seçim gerçekleştirilir.
Mevlana Değişim Programına başvuran öğrencilerden değişim protokolünü imzalayan yükseköğretim kurumları tarafından, öğrencilerin seçiminde esas olacak, ortaklaşa belirlenen bir dil sınav sonuç belgesi istenir.
Mevlana Değişim Programına  başvuran giden öğrencilere yönelik olarak Yabancı Diller Bölümü tarafından YABANCI DİL YAZILI SINAVI yapılacaktır.
Lisans öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 60 veya daha yüksek not alınması gerekir.
Lisansüstü öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 70 veya daha yüksek not alınması gerekir.
Mevlana Değişim Programına  başvuran  öğrencilerin Yabancı Dil Notu, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınavın % 75 i ve Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Enstitü tarafından yapılacak Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavının % 25 i alınarak belirlenecektir. Ancak gidilecek üniversitenin eğitim dili İngilizce değilse, ve öğrenci bu dili bildiğini kanıtlarsa bu durumda  Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavının % 12.5 i, diğer dil bilgisinin %12.5 i alınarak belirlenecektir.
 
Lisans öğrencileri için:
 
TOEFL sınavı (internet based) için  57-58 puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 60 puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)
TOEIC sınavı için 733-735  puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 60 puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)
IELTS sınavı için  5.5 puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 60 puana eşdeğer sayılacaktır.
KPDS/ÜDS/YDS sınavı için 60 puan,  Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 60 Puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)
 
Lisansüstü öğrencileri için:
 

TOEFL sınavı (internet based) için  65 puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 70 puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)

TOEIC sınavı için 775-779  puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 70 puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)


IELTS sınavı için  6.00 puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 70 puana eşdeğer sayılacaktır.

KPDS/ÜDS/YDS sınavı için 70 puan,  Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 70 Puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)
Değerlendirme sonuçları yükseköğretim kurumlarının internet sayfasında yayımlanır.
Yurtdışından gelecek öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesinde ve öğrenci seçiminde de bu madde hükümleri uygulanır. Ancak yurtdışından gelecek öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi ve öğrenci seçimi yurtiçi yükseköğretim kurumunun bilgisi dâhilinde gerçekleştirilir.
Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışından Ege Üniversitesi’ne gelecek öğrencilerde   B2 düzeyinde Türkçe bilgisi, B1 düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Yabancı dilde eğitim yapan kurumlara gelen öğrencilerde Türkçe dil yeterliliği aranmaz.

 
Ege Üniversitesi Yabancı Dil Yazılı Sınavı KPDS/ÜDS/YDS TOEFL IBT
100 100 120
99 99 119
98 98 118
97,5 97,5 117
97 97 116
96 96 115
95 95 114
94 94 113
93 93 112
92,5 92,5 111
92 92 110
91 91 109
90 90 108
89 89 107
88 88 106
87,5 87,5 105
87 87 104
86 86 103
85 85 102
84 84 101
83 83 100
82,5 82,5 99
82 82 98
81 81 97
80 80 96
79 79 95
78 78 94
77,5 77,5 93
77 77 92
76 76 91
75 75 90
74 74 89
73 73 88
72,5 72,5 87
72 72 86
71 71 85
70 70 84
69 69 83
68 68 82
67,5 67,5 81
67 67 80
66 66 79
65 65 78
64 64 77
63 63 76
62,5 62,5 75
62 62 74
61 61 73
60 60 72
59 59 71
58 58 70

 Değişime Katılan Öğrencilerin Notlandırma ve Kredi Sistemi 
Öğrencilerin yurt dışında aldıkları ders kredileri kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumda almaları gerekenden daha az olamaz.
Değişimde ders sayısı değil derslerin kredileri dikkate alınır.
Taraflar ortak bir kredi sisteminde anlaşacakları gibi AKTS kredilendirme sistemini de değişime esas alabilirler.
Öğrenciler gidecekleri yükseköğretim kurumlarında üst ya da alt sınıflardan da ders alabilirler.
Öğrenim Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı eğitim dönemi başlamadan önce belirtilmiş olmalıdır.